logo BIP

Majątek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określają:

  1. fundusz założycielski – stanowi wartość wydzielonej samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej części mienia jednostki samorządu terytorialnego,
  2. fundusz zakładu – stanowi wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

Rachunkowość Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz inne obowiązujące przepisy prawa finansowego.

Podstawą gospodarki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie i opiniowany przez Radę Społeczną. Roczne sprawozdanie finansowe, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym otrzymanym i zakupionym.

Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie może być dokonane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na zasadach określonych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego wyłącznie o przeznaczeniu i standardzie określonym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego oraz na zasadach określonych przez ten organ.

Wartość brutto środków trwałych według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 311.741.214,27 zł, w tym:

  • budynki i lokale: 206.844.538,60 zł,
  • urządzenia techniczne i maszyny: 19.646.117,18 zł,
  • środki transportu: 907.338,79 zł,
  • inne środki trwałe: 80.168.142,82 zł,
    oraz:
  • środki trwałe w budowie: 11.263.240,68 zł,
  • wartości niematerialne i prawne 4.296.362,92 zł.
Data wytworzenia informacji: 28.06.2016 09:29:13
Osoba wprowadzająca informację: admin_vobacom
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2023 09:33:16