logo BIP

Dostępność

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://bip.szpital-konin.pl/

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpital-konin.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dawid Górski, szpital@szpital-konin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48632404000. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna budynków

Ul. Szpitalna 45
62-504 KONIN

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Szpitalnej. Do drzwi wejściowych prowadzi pochylnia oraz schody. Przeszklone drzwi otwierają się automatycznie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach 5:00 – 22:00.

Dostępność parkingu

Przy budynku przy ul. Szpitalnej 45 wyznaczono sześć ogólnodostępnych bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz pięć płatnych miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami zlokalizowanych na terenie parkingu (wjazd po wydrukowaniu biletu).

Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku.

W pobliżu budynku zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej o nazwie „Szpital” i „Szpitalna”. Do Szpitala można dojechać autobusem numer 56, 57, 61, 62 i 69.

Dostępność budynku

Wejście do budynku przez przeszklone automatyczne drzwi przesuwne. Za drzwiami wejściowymi jest przedsionek z dostępnym polem manewrowym, w którym znajduje się automat do opłaty za parking. Wejście przez drugie przeszklone automatyczne drzwi przesuwne do holu, w którym po lewej stronie znajduje się Punkt Informacyjny i szatnia.
Za punktem informacyjnym znajduje się winda i schody prowadzące na poziomy od -1 do piętra 2. Na poziomie -1 znajduje się Pracownia Rezonansu Magnetycznego.
Na 1. piętrze znajdują się poradnie specjalistyczne, a także pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Na 2. piętrze znajduje się administracja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

Po lewej stronie od wejścia głównego znajdują się rejestracje do poradni specjalistycznych wyposażone w dostęp online do tłumacza języka migowego.
Dalej, za rejestracjami, znajdują się poradnia dermatologiczna i apteka. W korytarzu znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Po prawej stronie od wejścia głównego znajdują się: sklep medyczny, poradnia specjalistyczna i przychodnia lekarza rodzinnego.

Na wprost od wejścia głównego znajduje się korytarz prowadzący do kolejnych segmentów budynku, w których zlokalizowane są zakłady diagnostyczne, pracownie diagnostyczne i oddziały szpitalne.
Dostępność na wyższe kondygnacje zapewniają schody i windy. Szpital posiada dostęp online do tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
62-510 KONIN

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Kard. S. Wyszyńskiego. Przeszklone drzwi otwierają się automatycznie i znajdują się na tym samym poziomie, co teren wokół budynku. Wejście jest ogólnodostępne przez całą dobę.

Dostępność parkingu

Wjazd na teren Szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 jest płatny (szlaban otwierany przez pracownika portierni), bezpłatny wjazd – po okazaniu karty parkingowej. Na terenie wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku pełnego obłożenia miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami można skorzystać z pozostałych miejsc parkingowych.

Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku.

W pobliżu budynku zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej o nazwie „ZSGE”. Do Szpitala można dojechać autobusem numer 50, 51, 52, 58, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 100.

Dostępność budynku

Wejście do budynku przez przeszklone automatyczne drzwi przesuwne.
Za drzwiami wejściowymi jest przedsionek z dostępnym polem manewrowym.
Wejście przez drugie przeszklone automatyczne drzwi przesuwne do holu, w którym po prawej stronie znajdują się rejestracje do poradni specjalistycznych wyposażone w dostęp online do tłumacza języka migowego i szatnia.
Dalej, za szatnią, znajdują się poradnie specjalistyczne.

Na wprost od wejścia głównego znajduje się korytarz prowadzący do kolejnych segmentów budynku, w których zlokalizowane są zakłady diagnostyczne i oddziały szpitalne.
Dostępność na wyższe kondygnacje zapewniają schody i windy. Szpital posiada dostęp online do tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

W obu lokalizacjach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie znajduje się tablica informacyjna oraz punkt informacyjny lub portiernia. Na tablicy umieszczone są nazwy komórek organizacyjnych Szpitala znajdujących się w budynku wraz z numerami pięter i pokoi.
W sposób głosowy informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można w punkcie informacyjnym lub na portierni.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie istnieje możliwość skorzystania online z pomocy tłumacza języka migowego. Informacje o dostępie do usługi znajdują się na stronie internetowej Szpitala.

Data wytworzenia informacji: 29.11.2021 10:00:14
Osoba wprowadzająca informację: admin_vobacom
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2023 11:29:29
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba wprowadzająca zmianę Opis zmiany
21.12.2023 11:29:29 Krystian_Chorchowski page edit
13.09.2023 12:29:18 Joanna_Bocian page edit
13.09.2023 12:27:28 Joanna_Bocian page edit
24.08.2023 15:05:09 Joanna_Bocian page edit
24.08.2023 15:03:05 Joanna_Bocian page edit
26.06.2023 19:33:01 admin_vobacom page edit
26.06.2023 14:52:14 admin_vobacom page edit
26.06.2023 14:51:54 admin_vobacom page edit
26.06.2023 14:51:12 admin_vobacom page edit