Przepisy wewnętrzne

Stanowienie:

Ustrój Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie o działalności leczniczej określa Statut.

Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego oraz zmiany w jego treści uchwala Rada Społeczna, a zatwierdza Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Decyzje w sprawie funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie podejmuje Dyrektor stanowiąc zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.