Podstawy prawne funkcjonowania

 

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1127 z późn. zm.)
  • Zarządzenie Nr 65 Wojewody Konińskiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
  • Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLVIII/1099/18 z  dnia 23   lipca   2018   r. w   sprawie   nadania   statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
  • Inne przepisy dotyczące podmiotów wykonujących działalność leczniczą.